Scroll Top

Πολιτική Επιστροφών

Ακύρωση Παραγγελίας

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας που κάνατε στο  ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Για να προχωρήσετε σε ακύρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε είτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@ifareef.com , είτε να καλέσετε στο (+30) 2314 066357

Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας και η παραγγελία σας δεν έχει δοθεί στον μεταφορέα, τότε θα σας επιστρέψουμε άμεσα την χρηματική αξία που αντιστοιχεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας. 

Σε περίπτωση ακύρωση της παραγγελίας, εφόσον έχει ήδη παραδοθεί στο μεταφορέα, θα χρεωθείτε με τα έξοδα αποστολής ή/και επιστροφής των προϊόντων στην έδρα μας.

Επιστροφές ελλατωματικών προϊόντων

Στερεά Προϊόντα

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στην περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της IRAFEEF  απεστάλησαν ή παραδόθηκαν διαφορετικά προϊόντα από αυτά που παραγγείλατε ή προϊόντα ελλαττωματικά. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν με όλα τα περιεχόμενα της. Θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση στο (+30) 2314 066357

Η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

– Να επικοινωνήσετε άμεσα με την ΙRAFEEF  στο (+30) 2314 066357 –  (08:30 – 16:30) 

– Tο προϊόν δεν πρέπει να  έχει ανοιχτεί ή άλλως χρησιμοποιηθεί

– Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) 

Ζωντανοί Οργανισμοί

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι ζωντανοί οργανισμοί να παραδοθούν με ασφάλεια και σε άριστη κατάσταση. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστώσετε ότι ο οργανισμός δεν είναι εν ζωή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για να προβούμε σε ταυτοποίηση της απώλειας και συνακόλουθη αντικατάσταση του οργανισμού.

Υπαναχώρηση καταναλωτή

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε εξ αποστάσεως  εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος σε σας τον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας. Το προϊόν δε θα πρέπει να έχει ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, στην πλήρη αρχική του συσκευασία η οποία δε θα πρέπει να έχει φθορές/αλλοιώσεις με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς. Η επιστροφή γίνεται με αποστολή στην ταχυδρομική Διεύθυνση Λάρνακος 29-31, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54454.

Προϊόντα που εξαιρούνται από την πολιτική επιστροφών:

α) Αυτά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων 

 β)  Αυτά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα 

 γ) Όσα είναι σφραγισμένα  τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση 

 δ) Όσα, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία 

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην έδρα της εταιρίας ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται  με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ρητώς συμφωνείται ότι η  ΙFAREEF  δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η IFAREEF σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.). 

Η  υπαναχώρηση του καταναλωτή πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω). H IFAREEF προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους υπαναχώρησης: 

(α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ή 

(γ) τηλεφωνικώς στον αριθμό (+30) 2314 066357 

Κατόπιν της παραλαβής από την ΙFAREEF της δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματός του  υπαναχώρησης, η IFAREEF θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.  

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΙFAREEF. 

Νομοθεσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ifareef.com διέπονται από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και της ΙRAFEEF ρητά συμφωνείται ότι ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ – ΟDR ) διαθέσιμη στο  https://ec.europa.eu/consumers/odr